Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Ouders en leerkrachten hebben daarbij inspraak in het schoolbeleid. De raad  bestaat uit 4 leden, namelijk 2 ouders en 2 teamleden. Leden van de M.R. zijn aftredend volgens een bepaald rooster. In zo'n geval volgen er verkiezingen. Ouders, van wie hun kind(eren) gedurende tenminste zes maanden als leerling bij de  school staan ingeschreven, krijgen hierover (bij verkiezingen) informatie.
  
Wanneer u iets onder de aandacht van de M.R. wilt brengen, kunt u altijd een lid van  de raad  aanspreken. Uw vraag kan op de eerstvolgende M.R. vergadering aan de orde komen. De notulen van de MR vergaderingen kunnen op verzoek worden ingezien bij mevrouw A. van Dam - Jonker.     

De meddezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Mevrouw A. Romijn
Telefoonnummer:
E-mail:
angelaromijn.ar@gmail.com
 
Mevrouw L. Stuy
Telefoonnummer:
E-mail: liesbethstuy@hotmail.com
 
Namens het team:

Mevrouw A. van Dam - Jonker
De heer H. Donker